Algemene voorwaarden
Stichting Gyas Events
V1 08-06-2018 | 21:41:55

Deze website is eigendom van Stichting Gyas Events. De website is gemaakt door de Externe Contacten Commissie van A.G.S.R. Gyas (http://www.gyas.nl) en heeft het platform geïntegreerd van Heroes & Friends (http://www.heroesandfriends.com). Een ieder die gebruik maakt van van onze website – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Gyas Events en de Commissie Externe Contacten spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Stichting Gyas Events is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Gyas Events en de Commissie Externe Contacten geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Gyas Events en Commissie Externe Contacten zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Donaties bij aflasting

Stichting Gyas Events spant zich tot het uiterste in om de Waddenrace een succesvol evenement te laten worden. Bij het onfortuinlijke geval dat het evenement afgelast moet worden – wegens wat voor omstandigheid dan ook – zullen donaties die gemaakt zijn niet gerestitueerd worden.

Auteursrecht

Stichting Gyas Events spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting Gyas Events, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Gyas Events tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stichting Gyas Events zullen Stichting Gyas Events en Commissie Externe Contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Gyas Events en Commissie Externe Contacten leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Gyas Events geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Commissie Externe Contacten geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Gyas Events en Commissie Externe Contacten krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Gyas Events daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Gyas Events en Commissie Externe Contacten en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Gyas Events wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: gyasevents@gmail.com of commissieextern@gyas.nl.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van Stichting Gyas Events jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Gyas Events, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Gyas Events niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Verwijderen van content

Stichting Gyas Events en Commissie Externe Contacten behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.
overeenstemming met de AVG.